Code Age Multi Collagen Peptides

Code Age Multi Collagen Peptides Khác với người anh em Marine Collagen Peptides là collagen loại I và III, sản phẩm mới Multi Collagen Peptides này là collagen loại I, II, III, V, X. Trong đó: Collagen loại I: tốt cho da, tóc, móng, xương, gân, mô liên kết và răng. Các bạn biết không, … Continue reading Code Age Multi Collagen Peptides

Read more